Pemarkahan

Peratusan Markah bagi Penilaian Internship Kaunseling

ASPEK PENYELIAAN

PERATUS

Pengurusan dan Pentadbiran

·         Pengurusan fail dan rekod
·         Buku Log


5
5

Kemahiran Kaunseling

·         Kaunseling Individu
·         Kaunseling Kelompok


20
20

Penulisan Laporan

·         Laporan sesi kaunseling individu
·         Laporan sesi kaunseling kelompok
·         Laporan kajian kes
·         Laporan akhir


33
13
4

Aktiviti Sokongan

·         Perancangan dan pelaksanaan program
·         Bimbingan individu
·         Bimbingan kelompok
·         Ujian psikologi


84
4
4

Identiti Profesional

·         Identiti profesional


10

JUMLAH

100